Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie

Pobierz

P F Zadanie 8 (0 -1 pkt) Ilustracja przedstawia mechanizm działania systemu błon wewnątrzkomórkowych.. Wytwarzanie energii nie jest jednak wyłączną funkcją mitochondriów.. P F We w nętrzu mitochondrium w ystępują liniow e cząsteczki D N A .. Na rysunkach przestawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych narządów.Jest otoczona podwójna błona ( białkowo - lipidową).. Liczba grzebieni i ich rozmiary zwiększają się w mitochondriach występujących w komórkach narządów o intensywnym metabolizmie.. Mają one swój udział w .Zadanie 4.. Na rysunkach przestawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych narządów.są oddzielone od cytozolu dwiema błonami,pomiędzy którymi znajduje się przestrzeń międzybłonowa.. P F W matrix mitochondrium znajdują się rybosomy.. Błona wewnętrzna mocno pofałdowana i tworzy, tzw. grzebienie mitochondrialne.wewnętrzna jest silnie pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne, które znacznie zwiększają jej powierzchnię zarówno w stosunku do błony zewnętrznej, jak i błony komórkowej.. Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy charakterystyczne wpuklenia - grzebienie mitochondrialne.. Przestrzeń międzybłonowa obejmuje szczelinę pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną błoną oraz światło grzebieni mitochondrialnych.. Oceń prawdziwość stwierdzeń.Otoczony jest podwójną błoną.błona zewnętrzna jest gładka a wewnętrzna silni pofałdowana i tworzy grzebienie..

Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie.

Są one podobne w budowie do zwykłej błony komórkowej, jednak obydwie błony mają odmienne właściwości.. Oceń praw dziw ość stw ierdzeń.MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 1.. W matrix mitochondrium znajdują się rybosomy.. Gładka błona zewnętrzna Błona oddzielająca mitochondriom od cytozolu.. P F Ilustracja przedstaw ia mechanizm działania systemu błon w ew nątrzkomórkow ych.. Wewnątrz mitochondrium występuje substancja przypominająca cytoplazmę, nazywana matrix.. Każdy z nich składa się z kilku podjednostek kodowanych przez genom mitochondrialny i genom jądrowy.. - Odrabiamy.pl Biologia - liceum Oceń prawdziwość stwierdzeń.. Liczba grzebieni i ich rozmiary zwiększają się w mitochondriach występujących w komórkach narządów o intensywnym metabolizmie.. W wyniku mitozy powstają cztery komórki potomne o identycznej liczbie chromosomów jak komórka macierzysta answer choices Prawda Fałsz Question 17 30 secondsMitochondrium otoczone jest dwiema błonami.. Z powodu takiej budowy, w mitochondrium można wyróżnić pięć odrębnych przedziałów.Błona zewnętrzna jest gładka i przepuszczalna dla wielu związków i jonów..

Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne.

W matrix mitochondrium znajdują się rybosomy.. Mitochondrium zawiera też własną cząsteczkęmitochondrium jądro komórkowe wakuola Question 15 30 seconds Q.. Przestrzeń międzybłonowa jest bogata w H+.. Podaj, który schemat przedstawia mitochondrium pochodzące najprawdopodobniej z mięśnia szkieletowego.Mitochondrium otoczone jest dwiema błonami.. Część białek i cząsteczek RNA potrzebnych mitochondrium do funkcjonowania koduje mitochondrialny DNA.. W środku znajduje się substancj płynna-matriks.Mitchnd.jest magazynem energii.Energia zlokalizowana jest w ATP.. Chloroplast tworzą dwie błony oraz substancja zawierająca m.in DNA i białka, błona wewnętrzna tworzy pęcherzyki oraz system łączących je kanalików; struktury te zawierają .Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie.. Mitochondrium jest miejscem przebiegu oddychania komórkowego.. Im wyższy jest poziom metabolizmu, tym bardziej jest pofałdowana błona.Mitochondrium składa się z dwóch błon; zewnętrznej i wewnętrznej, zbudowanych z dwuwarstwy lipidowej oraz rozmieszczonych w niej białek.. W jej skład wchodzą białka, które wybiórczo transportują określone substancje.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest zawiera prawdziwe informacje, lub F, jeśli fałszywe.. Liczba grzebieni jest zmienna i zależy od aktywności metabolicznej komórki..

wewnętrzna błona mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne.

Błona wewnętrzna nie posiada poryn i jest nieprzepuszczalna.. Zewnętrzna błona mitochondrialna przepuszcza małe cząsteczki.. Budowa mitochondriumPofałdowana błona wewnętrzna tworzy charakterystyczne struktury - grzebienie mitochondrialne.. I II Przyporządkuj każdemu z .. Komórki w roztworze hipotonicznym answer choices kurczą się pęcznieją nie zmieniają się Question 14 20 seconds Q.. Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie answer choices Prawda Fałsz Question 15 20 seconds Q. w jej skład wchodzą …Zewnętrzna błona mitochondrium jest gładka i przepuszczalna dla wielu substancji, np. dla pirogronianu, natomiast błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy liczne wpuklenia, tzw. grzebienie mitochondrialne.. Wykaż, że budowa zarówno błony zewnętrznej, jak i wewnętrznej stanowi dobre przystosowanie do funkcji pełnionych przez .. Na rysunkach przedstawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych narządów.Mitochondrium jest otoczone dwiema błonami biologicznymi.. Jednak większość białek mitochondrialnych jest kodowana w jądrze komórkowym.Mitochondrium otoczone jest dwiema błonami.. Na rysunkach przestawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych .B łona zew nętrzna mitochondrium jest pofałdow ana i tw orzy grzebienie mitochondrialne..

*Wewnętrzna błona mitochondriumm** - jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondialne.

We wnętrzu mitochondrium występują liniowe cząsteczki DNA.. Zewnętrzna strona jest gładka wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy liczne wypuklenia tzw. Grzebienie mitochondreioalne.. Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne.. Mitochondrium otoczone jest dwiema błonami.. Wielkość zależy od typu kom.Występuje we wszystkich żywych komórkach prócz bakterii i sinic.NiektóreMitochondrium składa się z błony zewnętrznej i pofałdowanej błony wewnętrznej, która tworzy rozdzielające systemy.. We wnętrzu mitochondrium występują koliste cząsteczki DNA answer choices Prawda FałszOtoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową, przy czym błona zewnętrzna jest gładka, natomiast wewnętrzna mocno pofałdowana i tworzy tzw. grzebienie mitochondrialne.. Wewnętrzna błona jest silnie pofałdowana, tworzy kristy (grzebienie mitochondrialne skierowane ku wnętrzu organelli, dzielą na 2 przestrzenie) .. tym więcej jest w niej mitochondriów i tym bardziej pofałdowana .W łańcuchu oddechowym wyróżnić można aż 5 wieloenzymatycznych kompleksów białkowych związanych z wewnętrzną błoną mitochondrium.. Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie answer choices Prawda Fałsz Question 16 30 seconds Q.. P F We wnętrzu mitochondrium występują liniowe cząsteczki DNA.. Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie.. Stężenie jonów i cukrów w przestrzeni międzybłonowej jest takie samo, jak w cytozolu , 4.. Warstwa zewnętrzna jest gładka, niepofałdowana, natomiast warstwa wewnętrzna posiada liczne uwypuklenia, nazywane grzebieniami mitochondrialnymi.. Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne.. Jej wnetrze wypełnia macierz (matrix) w którym znajduja się liczne enzymyniezbędne do utleniania substancji pokarmowych.Silnie rozwinięte grzebienie - duża aktywność mitochondrium 3.. Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Na przykład w komórkach wątroby łączna powierzchnia błon wewnętrznych wszystkich mitochondriów pięciokrotnie przekracza powierzchnię ich błony zewnętrznejBłona zewnętrzna mitochondrium jest gładka.. Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie.. Liczba grzebieni i ich rozmiary zwiększająsię w mitochondriach występujących w komórkach narządów o intensywnym metabolizmie.. Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Wewnętrzna błona mitochondrialna jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne.. wnętrze mitochondriów wypełnia koloidalna substancja zwana matrix lub macierzystą, w której znajdują się m.in. rybosomy i mitochondrialny dna.. Obszar mitochondrium ograniczony przez wewnętrzną błonę jest wypełniony substancją, zwaną matrix, która zawiera białka enzymatyczne, rybosomy oraz koliste cząsteczki DNA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt