Wnioski po obserwacji zajęć

Pobierz

dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. W czasie rozmowy po obserwacji: • osoba obserwowana mówi, z czego była zadowolona podczas prowadzenia zajęć, • osoba/osoby obserwujące przekazują osobie obserwowanej, na jakie pozytywne aspekty obserwowanej lekcji zwróciły uwagę.Obserwacja i uczestnictwo w lekcjach czy zajęciach innego typu powinny prowadzić do: - diagnozy pracy nauczyciela i wychowawcy lub dyrektora szkoły, do zobrazowania fragmentu obecnego stanu prac nad rozwojem uczniów, nauczycieli czy szkoły, - prognozy dalszego rozwoju, samokształcenia czy niezbędnego do podjęcia doskonalenia i dokształcania zawodowego, - samooceny nauczyciela i wychowawcy, - korelowania tematyki, stosowanych sposobów i metod kształcenia, przyjmowanych celów .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Zadania domowe są jasno formułowane.. Zakłada ona wzajemne uczenie się od siebie nauczycielek i nauczycieli.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.Obserwacja w portalu Edux.pl .. Ten etap hospitacji jest szczególnie wskazany nauczycielom - opiekunom nie uczących tego samego języka co stażysta/kontraktowy.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7..

Arkusz obserwacji zajęć.

Konspekt zajęć …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 2. częstotliwość i formy oceniania .. Omawiane są właśnie wskaźniki.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Są to m.in.: realizacja wymagań programowych dostosowanych do możliwości ucznia, jasna dla ucznia struktura lekcji, przełożenie celów nauczyciela na to, co konkretnie mają zrobić uczniowie, współprowadzenie lekcji przez uczniów,W obserwacji tej uczestniczą nauczyciele z tutejszego przedszkola lub - na zaproszenie - z innych przedszkoli, szkół.. Czy indywidualizuje się pracę z uczniami?. Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymaganiaobserwacja standaryzowana, skategoryzowana - przed jej rozpoczęciem należy przygotować listę/zestaw kategorii zachowań się nauczyciela i uczniów, które są interesujące ze względu na badany problem/zakres i które planujemy obserwować (scheduła obserwacyjna).. Uzasadnianie ocen bieżących.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

Każdy uczestnik.. wyciągać· wnioski dotyczące reguł gramatycznych.. Po obserwacji zajęć następuje rozmowa pohospitacyjna, która może być prowadzona na kilka różnych .. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. przed zajęciem, otrzymuje jego scenariusz oraz kartę obserwacji, którą wypełnia w trakcie obserwowanego zajęcia.. ( podpis nauczyciela) .Nauczyciel powinien przed obserwowanymi zajęciami dostać wskaźniki od dyrektora.. Warto również konfrontować w trakcie takich obserwacji opis niezbędnych warunków do realizacji programu nauczania z ich wykorzystaniem przez nauczyciela.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.Idea i cele koleżeńskiej obserwacji lekcji.. Aktywowanie uczniów słabszych i mało aktywnych.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.1.. Rozmowa pohospitacyjna .. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić..

Wnioski z obserwacji zajęć : LP ZAGADNIENIE.

Wzory poniższych arkuszy znajdują się w załącznikach do " Procedur obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu" a) arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - załącznik nr 1 b) arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego - załącznik nr 2Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 3.Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego.. uczniowie zdolniejsi - praca indywidualna.. Anna Kaczmarek.. Tu wzory takich arkuszy .. lekcji/538 A macie w szkole udostępnione dokumenty w sprawie nadzoru pedagogicznego?W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejWnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolny..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Przestrzegać procedur szkolnych Wyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).Podsumowanie i wnioski: Sytuacje stworzone na lekcji sprzyjają ogólnemu rozwojowi ucznia.. planowanie celów operacyjnych .. Obserwacja samodzielności edukacyjnej uczniówWnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. Podczas obserwacji obserwator notuje fakty - czyli dowody do swoich obserwacji.. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.5.. Czy uczniowie rozumieją cel lekcji i cel działu materiału?. mocne strony lekcji: integracja wiedzy z różnych dziedzin, współdziałanie w zespole, rozwijanie twórczej aktywności u ucznia odpowiedni dobór treści nauczania, metod i form pracy z uczniem.. Czy uczniowie są zachęcani na lekcji do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów?narzędzia TIK w nauczaniu online.. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. UWAGI 1. słabe strony lekcji: brakobserwacja standaryzowana, skategoryzowana - gdzie przed jej rozpoczęciem należy przygotować listę/zestaw kategorii zachowań nauczyciela i uczniów, które są interesujące ze względu na badany problem/zakres i które planujemy obserwować (scheduła obserwacyjna).. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. IV.. Olsztyn.. Bezpośrednio po3.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.Arkusz obserwacji lekcji 3.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Koleżeńska obserwacja lekcji, w skrócie OKO - wspiera najważniejsze zadanie szkoły, jakim jest efektywne uczenie się uczniów.. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela Nauczyciel: 1) realizuje zadania oraz przydzielone• Uwagi i spostrzeżenia po obserwacji (uwzględniamy własne wnioski, opinie) i prowadzeniu zajęć (własne lub/i nauczyciela wnioski, opinie) • Arkusz obserwacji nie wymaga zatwierdzenia nauczyciela prowadzącego, natomiast scenariusz musi być zatwierdzony przed prowadzeniem zajęć; • Arkusz obserwacji/ Scenariusz należy wypełniać .Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Obserwacja lekcji.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. 5.zajęć, programy zajęć, wnioski dyrektora wynikające z obserwacji; XV.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9. prosimy o regularność w uzupełnianiu dziennika (recenzje cząstkowe, tematy, frekwencja) prosimy o śmiałość w kontaktach z rodzicami poprzez dziennik.. jakie było tempo lekcji?. Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymaganiaZajęcia mogły być krótsze o kilka minut przez pominięcie kilku doświadczeń gdyż trwały ponad 40 minut i kilkoro dzieci zaczęło odwracać uwagę od zajęć inne dzieci.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt