Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi dziedzin prawa

Pobierz

N5226_WOS_PP_zadania.indd 5 2013-10-22 11:32:42.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. 2010-09-16 16:16:03; do podanych organizmów dopisz po 2 przykłady organizmów 2009-11-18 22:22:12Funkcja wychowawcza, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem wychowawczym odbywającym się na linii rodzice - dzieci.. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.. Zadanie 1.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. Kreacyjna.. A. Okre la rodzaje czynów przest pczych i zasady odpowiedzialno ci za nie.. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy .Do opisów ideologii politycznych dopisz ich nazwy oraz imiona i nazwiska .. Do podanych przepisów prawnych dopisz właściwą gałąź (dziedzinę) prawa.. Ich głównym zajęciem była uprawa roli i hodowla bydła.Uzupełnij tabelę, dobierając do podanych kontynentów po dwa okręgi przemysłowe.. (SP05) Na podstawie analizy danych statystycznych .Stoi na straży wolności słowa i prawa do informacji..

prawo karneDo podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wpisz w wyzna- .. im członkom.. Każda gałąź prawa reguluje odmienny zakres stosunków społecznych.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. (Dodanie listy źródeł bibliograficznych lub linków zewnętrznych nie jest wystarczające).. Nr Opis gałęzi prawa 1.XXI Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji szkolnych 2018 Zadanie 8 (0/3p.). Kto, w związku z penieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzył ść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy .Do podanych w tabeli cech dobierz właściwą gałąź prawa.. Zadanie 8.. Odmienne gałęzie prawa regulują więc stosunki pracy, stosunki rodzinne, stosunki na tle dokonywanych przestępstw itp.Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadaj cych im ga zi (dziedzin) prawa.. Kreacyjna b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.. Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej · prawo państwowe (konstytucyjne) · prawo cywilne · prawo rodzinne · prawo pracy · prawo administracyjne · prawo finansowe · prawo gospodarcze · prawo karne · prawo procesowe 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje .Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A..

Do podanych opisów dopisz właściwe nazwy pierwiastków.

barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .biologia: Sole mineralne dostarczają oragnizmowi pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.. Zad 2 Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A. a) Podaj nazwę opisanej funkcji.a) podaj nazwę opisanej funkcji.. Cechy gałęzi prawa prawo .. B. Reguluje stosunki maj tkowe pomi dzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.a) podaj nazwę opisanej funkcji.. Odpowiedzi wybierz spośród: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne.. Do każdego z podanych opisów dopisz nazwę właściwego urzędu.Dopisz do podanych opisów nazwę odpowiedniej grupy społecznej w państwie pierwszych Piastów.. - byli najliczniejszą grupą społeczną w państwie pierwszych Piastów.. Wpisz w wyznaczone miejsca numery, którymi oznaczono te opisy.. Kreacyjna b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli..

Zad 2 Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A.

Do podanych przepisów prawnych dopisz właściwą gałąź (dziedzinę) prawa.. Do podanych opisów .Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. Wskazówki do rozwiązania zadania Przeczytaj dokładnie tekst, zwracając uwagę na kwestie technologiczne, i odnieś go do swojej wiedzy na temat form organizacji społecznej.. Podaj nazwy gwarancji niezawisłości sędziowskiej na podstawie poniższych opisów: A) Sędzia nie może być bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.Do podanych opisów ideologii dopisz właściwe nazwy oraz imiona i nazwiska ich przedstawi- ..

Dopisz do podanych zadań nazwy służb, które je wykonują.

Wpisz w wyzna-czone miejsca numery, którymi oznaczono te opisy.. Rysunek jest dodatkową pomocą - przedstawiaZasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe.. prawo karnea) podaj nazwę opisanej funkcji.. 1) Damodar, 2) Doniecko-Nadnieprzański, 3) Kuźniecki, 4) Minas Gerais, 5) Moskiewski, 6) Nadatlantycki, 7) Przyjeziorny, 8) Shaba, 9) Witwatersrand.. Zad 2 Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. (4 pkt) Do każdej podanej nazwy gałęzi prawa przyporządkuj właściwy opis z tabeli.. Przywilej sędziego polegający na braku możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej lub pozbawienia wolności bez uprzedniej zgody odpowiedniego sądu 10.. (2 pkt) Jedną z funkcji polskiego Sejmu jest powoływanie konstytucyjnych organów państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów.. (3 pkt) a) Do podanych gałęzi lub branż przemysłu (1-3) dobierz główny czynnik, któryBarok (prawdopodobnie z port.. )By ułatwić uczniom przygotowanie do matury 2017 proponujemy im testy, w których sprawdzą swoją wiedzę z zakresu państwa, polityki, społeczeństwa i prawa.. Do zasad ogólny prawa wyborczego zaliczamy: powszechność wyborów; równość ; bezpośredniość; tajność Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi te cztery zasady muszą być zawsze spełnione.Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi (dziedzin) prawa.. Zadanie 24. prawo karneDo podanych przepisów prawnych dopisz właściwą gałąź (dziedzinę) prawa.. Jej człon-kowie są powoływani przez Sejm RP, Senat RP i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.. b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.. Do każdej podanej nazwy gałęzi prawa przyporządkuj właściwy opis z tabeli.. Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi (dziedzin) prawa.Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MWO-R1_1P-102 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony CZĘŚĆ I Zadanie 1.. B. Reguluje stosunki majątkowe pomiędzy .gałęzie prawa - zespół norm prawnych, wyróżnionych ze względu na przedmiot lub metodę regulacji.. prawo karneNależy dodać przypisy do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt