Opisz powstawanie misy jeziornej

Pobierz

wymienia funkcje sztucznych zbiorników charakteryzuje typy genetyczne jezior oraz wskazuje ich przykłady na mapie.. Jezioro jest to naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest .RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego.. IV Liceum Ogólnokształcące im.. Nazwę metody wybierz spośród podanych w zadaniu 58.. Dzielimy je na : • morenowe : powstały na skutek wypełniania wodą zagłębień na obszarach moreny dennej i czołowej, mają one rozwinięta linię brzegową oraz dużą powierzchnię np.Ten drugi aspekt, przez wielu autorów (Kajak, 2001; Szmeja, 2006; Choiński, 2007) jest opisywany na podstawie analizy specyficznych elementów, takich jak długość, szerokość, powierzchnia, głębokość misy jeziornej czy stopień uwyspienia i rozwinięcia linii brzegowej, określanych wspólnie mianem morfometrii jezior (Tab. 1) Ustalenie wszystkich czynników ma istotne znaczenie w określaniu ewolucji jezior, wielkości zasobów wodnych i porównywaniu poszczególnych jezior oraz .1.. A - powstanie misy jeziornej B - odkładanie się w zbiorniku osadów z obumarłych roślin C - pojawienie się drzew liściastych D - wypłycanie zbiornika E - tworzenie się torfowiska F - działalność erozyjna i akumulacyjna lądolodu i wód polodowcowych .1 Zadania maturalne z arkuszy OKE oraz matur próbnych - zebrane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym "RN2000" w Piekarach..

klasyfikuje jeziora wg pochodzenia misy jeziornej i żyzności oraz wskazuje je na mapie.

Może powstać w miejscu, w którym wcześniej w głębi ziemi utworzyła się tzw. misa jeziorna, gdzie gromadzą się wody powierzchniowe.. Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.. dział: Geografia fizyczna świata.. Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa zastygająca na krawędziach płyt.. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach.. Tytuł projektu: Renowacja i przystosowanie na cele kulturalne zabytkowej cerkwi unickiej pw.Św Jerzego i Wniebowzięcia NMP w WisznicachPowstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa .. zastosować, aby zbadać wiek powstania oraz wiek zaniku obecnie zarośniętej misy jeziornej na Pojezierzu Mazurskim.. Powierzchnia wszystkich jezior na Ziemi wynosi 2,7 mln km2, co odpowiada l ,8 % ogólnej powierzchni lądów..

- Powstawanie misy jeziornej jeziora reliktowego: Istnienie zato - Pytania i odpowiedzi - GeografiaJezioro jest naturalnym zbiornikiem występującym na powierzchni ziemi.

Może ona być wykształcona przez procesy wewnętrzne, zwane endogenicznymi ( wulkanizm, ruchy tektoniczne) lub zewnętrzne, zwane egzogenicznymi (wytworzone przez lodowce, lądolody, wiatr lub rzeki).. M og ą być zasi lan e p r ze z w od y op ad ow e , r ze c zn e or az p od zi e mn e , sł od k i e lu b sł on e .Rzeźba powierzchni została ukształtowana na skutek sił działających we wnętrzu Ziemi i na zewnątrz, tutaj dla Polski to przede wszystkim działalność lodowca, wiatru erozja rzeczna.. kategoria: Wody na powierzchni ziemi.. Na podstawie pochodzenia i procesów formujących misę jeziorną wyróżnia się następujące ich typy: 1) tektoniczne (np. Tanganika, Bajkał ), 2) lodowcowe (np. Morskie Oko, Jezioro Genewskie ), 4) eoliczne (np. Teke w Kazachstanie), 9) zaporowe, powstałe wskutek np. zasypania .. Opisz powstanie misy jeziornej jeziora reliktowego.. A - powstawanie misy jeziornej B - odkładanie się w zbiorniku osadów z obumarłych roślin C - pojawienie się drzew liściastych D - wypłycanie zbiornika E - tworzenie się torfowiska F - działalność erozyjna i akumulacyjna lądolodu i wód .Zjawisko to powoduje wyraźne cofanie się linii brzegowej oraz zmiany w morfologii misy jeziornej, m.in. poprzez powstawanie wysp..

opisuje etapy zarastania jezior (sukcesji)Ułóż odpowiednie litery, tak by tworzyły logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy obrazujący powstawanie i zanik jeziora polodowcowego.

Dżeny odpowiedział(a) 16.02.2010 o 15:39 Nad morzem, podczas pięknej słonecznej pogody wieje wiatr, który nazywamy bryzą.. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora.. Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-044/08-02.. (3 pkt) Uzupełnij tabelę obrazującą genezę i wiek wybranych surowców mineralnych Polski.. (2 pkt) Określ rodzaj oraz genezę zapisanych w tabeli skał.A - powstanie misy jeziornej B - odkładanie się w zbiorniku osadów z obumarłych roślin C - pojawienie się drzew liściastych D - wyplycanie zbiornika E - tworzenie się torfowiska F - działalność erozyjna i akumulacyjna ladoladu i wód polodowcowych G - pojawienie się krzaczastych zarosli Zaczyna się od F kończy na C.. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne .RPLU.07.01.00-06-044/08-02 Parafia Rzymskokatolicka p.w.. Zasilanie .Jak opisać odre?. Największa część jezior występuje na obszarach .Jezioro - naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu..

W nocy bryza wieje znad lądu w kierunku morza ...Biorąc pod uwagę pochodzenie misy jeziornej dzielimy je na: a) POLODOWCOWE powstały na skutek akumulacji i erozji lądolodów i lodowców górskich.

Zadania maturalne.Dział: Budowa i dzieje Ziemi.. Powstawanie rowów oceanicznych na skutek zstępujących prądów konwekcyjnych.. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi.. Misy jeziorne dzielimy na:-Jeziora tektoniczne W skład tych jezior wchodzą jeziora reliktowe, będące pozostałością po morzach lub jeziorach.. Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod drugą i wtapianie się jej w płaszcz.. Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00admin Geografia, Geografia fizyczna, Geologia geografia, geografia fizyczna, geologia, geologiczne procesy zewnętrzne, litosfera, procesy egzogeniczne.. W jeziorach gromadzi się ok. 280 tys. km3 wody.. Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04.. Misa jest zasilana przez wody powierzchniowe.Każde jezioro dzieli się na strefy i jest zaliczane do określonej grupy ze względu na trofię, czyli stężenie .J e zi or a to n atu r aln e zag ł ę bi e n i a te r e n u w yp e ł n i on e w od ą.. Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa zastygająca na krawędziach płyt.. Odtwarzanie się skorupy oceanicznej w strefie ryftu.. Uwzględniając sposób wykształcenia misy jeziora możemy je podzielić na:Misa jeziorna, zagłębienie w powierzchni terenu wypełnione wodami jeziora.. Jeziora nie są bezpośrednio połączone z morzami, przez co nie ma między nimi swobodnego przepływu.. Powstawanie rowów oceanicznych na skutek zstępujących prądów konwekcyjnych.. Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod drugą i wtapianie się jej w płaszcz.. 2021-04-19 19:29:13; Więcej bez odpowiedzi.. Odpowiedzi.. 5.Jeziora.. Zadanie 2.. Omawiane jezioro posiada urozmaiconą linię brzegową z .1.. Odtwarzanie się skorupy oceanicznej w strefie ryftu.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12Jezioro - zbiornik śródlądowy wypełniony wodą o naturalnym obniżeniu terenu, nieposiadający połączenia z morzem.Obniżenie, o którym mowa, jest warunkiem koniecznym powstania jeziora i nazywa się misą jeziorną.. W dzień bryza wieje znad morza w kierunku lądu- jest to bryza morska nazywana też dzienną.. 5.Misa jeziorna składa się ze strefy przybrzeżnej (mielizna brzegowa i pobrzeże), którą otacza klif (najwyżej położona część misy jeziornej, poza zasięgiem zwierciadła wody i działania fal), stoku jeziornego (stroma część misy jeziora, poniżej której następuje właściwe dno) oraz zagłębienia śródjeziornego (najgłębsza część misy jeziornej, właściwe dno jeziora).Ułóż litery w takiej kolejności, aby powstał logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy obrazujący powstawanie i zanik jeziora polodowcowego.. Powstanie misy jeziora reliktowego jest skutkiem odcięcia części dawnych mórz na skutek podnoszenia się skorupy ziemskiej lub obniżenie poziomu morza.Powstawanie misy jeziornej jeziora reliktowego: pokaż więcej.. a) w październiku 1922 r. b) 12 maja 1926 r. d) 24 października 1929 r. Po I wojnie światowej na mapie Europy pojawiły się nowe państwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt