Dopasuj podane czasowniki do opisów ich form gramatycznych podanych poniżej

Pobierz

Krowa N Jabłoń O.. ZWIERZĘTA: A. Delfin B. Jakiś ptak C. .. Określ czas, osobę i liczbę podanych czasowników.. Imiesłowy.. Tryb czasownika oznacza "realność" jego wykonania.. Do podanych rzeczowników dopisz właściwą formę liczebnika - trzy _____ wiewiórki _____ dzieci _____ chłopców 6.. 6.Odmiana czasownika przez czasy.. Na trzy z nich można udzielić tej samej odpowiedzi.. Odpowiedz na poniższe pytania.. Zapisz te zdania w formie poprawnej.. )Wybierz odpowiednią formę czasownika (Present Simple lub Present Continuous).. Kontakt: Jugendherberge Brambach Telefon: E-Mail: 4 1•2 A Ergänze die Sätze.gramatycznych.. W realizacji tego celu, 6Miczenia te spetniaja wielorakq role, na wytworzeniu u uczniów wtašciwego stosunku do poprawnej pisownil Stosunek ten przejawia sie w od- pw,'iedzialnošci, czujno§ci i spostrzegawczošci ortograficznej oraz w wyrobieniu tadu orto-Past simple - uzupełnianie zdań podanymi czasownikami; Past simple - uzupełnianie zdań podanymi czasownikami; Past simple - formy przeszłe czasowników regularnych; Past simple - formy przeszłe czasowników regularnych; Past simple - budowa zdania; Present continuous - tłumaczenie zdań; Present continuous - poprawianie zdańPodane zdania napisz w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.. Zapisz powstałe wyrażenia.. Wypisz wszystkie formy czasownika zakończone na -no, -to..

Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.

Na końcu zdania jest wyraz "back".. (Nie wiemy, kto to zrobił).Dopasuj obrazki A-D do opisów w tekście 1-4.. Odnajdź i wpisz opis formy gramatycznej podanych czasowników .. 2.os.l.mn 1.os.l.mn 2.os.l.poj.. czas przeszły - czasownik mówi o tym, co już się zdarzyło, np. czytałem, bawiłem się, zjadłem czas teraźniejszy - czasownik mówi o tym, co właśnie się dzieje, np. czytam, bawię się, jem czas przyszły - czasownik mówi o tym, co dopiero się wydarzy, np. przeczytam, pobawię się, zjem Czasownik może występować w dwóch formach:Rozpoznaj zwierzęta ( Napisze na dole ) i dopasuj ich oznaczenia literowe do grup podanych obok.. - zadanie 3: Przeczytaj tekst raz jeszcze, a następnie zaznacz poprawne uzupełnienia zdań..

Odszukaj w tekście czasowniki dokonane i dopisz do nich formy niedokonane.

Zapisz powstałe wyrażenia.. a. o pieniądze.. Pisownia przedrostków251.. Pierwszy określany jest w polskim nazewnictwie jako imiesłów czynny, drugi jako imiesłów bierny lub przeszły, w zależności od znaczenia.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki a następnie poniżej przepisz je i podaj ich formy odmiany osobę liczbę rodzaj czas tryb aspekt.. O co może prosić sprzedawcę?. Za jego pomocą wyrazić można stosunek mówiącego do treści wypowiedzenia.Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.. - zadanie 4: Posłuchaj nagrania z załącznika, a następnie zdecyduj, gdzie znajdują się osoby na nagraniu.literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. Przeczytaj głośno podane czasowniki, wskaż w nich przedrostki i powiedz, od czego zależy ich pisownia.znosić spłonąć ściągnąćzw a lić stworzyć ściekaćzgłębić schudnąć ścichnąć252..

Odszukaj w tekście czasowniki niedokonane i dopisz do nich formy dokonane.

S. 17, Ćw.. Klient składa reklamację.. Utwórz podane formy czasowników: .. Do czasowników w stronie czynnej dopisz czasowniki w stronie biernej: (4pkt.. 1.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. Dopasuj formę przeszłą do podanych czasowników: 2.. Przetłumacz poniższe zdania.Formy zakończone na - no i - to oraz niektóre konstrukcje z się także są nieosobowymi formami czasownika, gdyż nie informują o wykonawcy czynności (np. zamieszczono, zdecydowano, wykonano, pominięto, mówi się, uważa się).Formy te służą do tworzenia zdań bezpodmiotowych, np. Zamieszczono ogłoszenie.. Jakiś owad F. Żółw G. Drzewo iglaste H. Ośmiornica I. Strąk J. Pajęczak K. Grzyb L. Dżdżownica M. kocioł polodowcowy kem oz rynna jeziorna Opis procesu geologicznego Nazwa formy ukształtowania powierzchni terenu Fotografia (wpisz literę) Akumulacja piasków lub żwirów niesionych przez wody fluwioglacjalne płynącezmierzamy do wytworzenia nawyku poprawnew pisania pod wzgledem ortograficznym.. Który z łańcuchów pokarmowych jest prawidłowy?b.. W niektórych przypadkach więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.. czasownika c. przymiotnika 2.Jakiej części mowy brak?. NA JUTRO POMOCY !. Podkreśl ich zakończenia.Wszystkie odmienne części mowy znajdują się w szeregu: słowo, porządek, mi, tu mam, trzeba, miłość, ty zrób, gdzie, to, klasa ja, grasz, tom, dół Która z wymienionych kategorii gramatycznych odnosi się do rzeczownika: przypadek tryb osoba czas Która z podanych niżej form rzeczownika jest niewłaściwa: rękami, przyjacielami oczami końmi Który z podanych rzeczowników posiada tylko liczbę mnogą: spodnie trutnie buty studnie Która z podanych form przymiotnika jest .1..

6.Dopasuj czasowniki (1-7) do rzeczowników (a-g).

Wybierz z tekstu dowolny czasownik osobowy i określ jego formę gramatyczną (osoba, liczba, czas, strona, tryb).. Do podanych czasowników dodaj przedrostki: wz-, wez- lub ws-, wes-.5 Lekcja 9 Unit 1 Test A Słownictwo związane z podróżowaniem Czas przeszły past simple: czasowniki regularne Pisanie: opowiadanie o czynnościach z przeszłości uzupełnia luki w tabeli czasownikami w czasie past simple uzupełnia luki w zdaniach formami przeszłymi podanych czasowników dopasowuje podane czasowniki do właściwych form .. 3.os.l.poj pisze.. idę.. mieszkają.. oglądamy.. spiewasz.. czytacie.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćDopasuj czasowniki w formie podstawowej do ich form past simple.. Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników.. Pies R. Paproć S. Jaszczurka.Dopasuj czasowniki (1-7) do rzeczowników (a-g).. W nawiasach określ ich osobę, liczbę, czas i tryb.. a. rzeczownika b. czasownika c. przymiotnika.. Niedźwiedź E.. Całe wyrażenie to "have something back", czyli "dostać coś z powrotem".Do podanych czasowników dopasuj rzeczowniki z ramki, tak aby utworzyć poprawne zwroty.. Czasowniki te nie mają jednak większości cech składniowych i fleksyjnych typowych dla czasowników modalnych.. W języku niemiecki występują dwa rodzaje imiesłowów: Partizip I i Partizip II..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt