Karta charakterystyki substancji chemicznych domestos

Pobierz

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. Budowa karty charakterystykiPracodawca zapewnia swym pracownikom i ich przedstawicielom dostęp do informacji dostarczanych zgodnie z przepisami art. 31 (karty charakterystyki) i 32 (inne informacje przekazywane użytkownikom) w odniesieniu do substancji lub mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet - Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat.Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Numer telefonu Numer faksu Numer infoliniiKarta Charakterystyki Domestos Professional Toilet Limescale Remover mgły, gazu i aerozoli.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. JAX 34 - Karta charakterystyki.Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Aktualna karta charakterystyki powinna składać się z 16 sekcji dotyczących: 1) identyfikacji substancji/mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa,Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.. 071/ 39 80 800.818 Fax: 071/ 39 80 819 NIP 899-02-02-361 Karta charakterystyki preparatu chemicznego Wydanie: 4 Data wydania: 21.08.2016 Data aktualizacji: 05.01.2018 Strona 1/ 5Domestos Professional Toilet Limescale Remover Aktualizacja: 2017-12-23 Wersja: 02.1 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.. KLUCZOWE KWESTIEMagazynowanie substancji chemicznych oraz mieszanin, podobnie jak ich wykorzystywanie, wymaga określonych warunków i spełnienia wymogów bezpieczeństwa..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

Obowiązek sporządzenia karty charakterystyki i przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i.Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych powinna zawierać w tej sekcji szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków określonych w dyrektywach i rozporządzeniach regulujących postępowanie z substancjami chemicznymi .. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. Nazwa handlowa: Domestos Professional Citrus Fresh Domestos jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie .Data aktualizacji 29.11.2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ SpeŁnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), ZaŁącznik II Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 CITRUSCITRUSCITRUS1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Płyn do dezynfekcji powierzchni 1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp..

Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki.

Nazwa handlowa: Domestos Professional Pine Fresh Domestos jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie licencjiAktualna karta charakterystyki powinna składać się z 16 sekcji dotyczących: identyfikacji substancji/mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa, identyfikacji zagrożeń, składu/informacji o składnikach, środków pierwszej pomocy, postępowania w przypadku pożaru, postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,Wartości NDS, NDSCh dla poszczególnych substancji chemicznych (dane zgodnie z kartą charakterystyki lub raportem bezpieczeństwa chemicznego): Kwas fosforowy (dane dla skoncentrowanego składnika): NDS: 1 mg/m3 NDSCh: 2 mg/m3 Anionowe środki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego składnika): NDS, NDSCh: - nie oznaczonoKarta charakterystyki preparatu chemicznego Termik K0119 Byków ul.Wrocławska 43, 55-095 Mirków /Wrocław Tel.. Odpowiedź brzmi: tak.. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki, do których należy między innymi sporządzenie kart charakterystyki substancji chemicznych dla każdej substancji niebezpiecznej używanej przez pracowników w związku ze świadczeniem pracy.DOUBLE CLEANER preparat dwufazowy - Karta charakterystyki.. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 WarszawaKarta Charakterystyki Domestos Professional Citrus Fresh Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy..

Karty charakterystyki to dokumenty sporządzane przez producentów chemikaliów klasyfikowanych jako substancje niebezpieczne.

H290 - Może powodować korozję metali.Prawie każda niebezpieczna substancja chemiczna wymaga karty charakterystyki.Są to: chemikalia w środkach do roślin paliwo, oleje lub chłodziwa w zbiorniku zamontowanym na pojeździe, statku lub statku powietrznym, ruchomej instalacji,.. paliwo w kanistrze domowego, lub przenośnego urządzenia .Domestos w firmie - czy potrzebna jest karta charakterystyki?. Karty Charakterystyki substancji chemicznych (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) to dokument zawierający opis: zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią,karta charakterystyki chemicznej Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Domestos 24H plus zageszczony płyn czyszczącoDomestos 24H plus zageszczony płyn czyszcząco- ---dezynfekujacy Pine Freshdezynfekujacy Pine FreshKarta Charakterystyki Domestos Professional Drain Unblocker Gel Składnik(i)krótkoterminowe - skutki miejscowe krótkoterminowe - skutki ogólnoustrojowe (mg / kg mc) długoterminowe - skutki miejscowe długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe (mg / kg mc) chloran(I) sodu - - 0.5 % - wodorotlenek sodu 2 % - - -KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos Power 5+ Aktywna Niebieska Woda Ocean kostka toaletowa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu : Domestos Power 5+ Aktywna Niebieska Woda Ocean kostka toaletowa Kod produktu : 67512304, 67332227KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Kostka toaletowa Domestos WC Acti-Blitz Lemon Fresh - wkład uzupełniający Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 4 1.. Kontrola narażenia środowiska:Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego lub niezneutralizowanego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 5 1.. 1.3.2 Adres: ul. Schonów 3, 41-200 SosnowiecKarta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt