Wpisz odpowiednie miejsca na mapie numery przyporządkowane podanym obiektom geograficznym

Pobierz

Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono występowanie wybranych złóż surowców mineralnych na Zadanie 2.. Następnie określ rodzaj każdej z sygnatur, wybierając odpowiednią literę.Zadanie 2.. Oblicz odległość w terenie między Łod … zią a Gdańskiem, wiedząc że odległość na.wybierz trzy województwa i podaj: a) średnia gęstość zaludnienia b) czynniki, które mogły zdecydować o takim zaludnieniu do średniej krajowej(daje naj … ) Wyjaśnij dwa pojęcia związane z gospodarką morską.. (wpisz literę i numer).. Wpisz we właściwych wierszach państwa, które charakteryzują się podaną strukturą.Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na mapie.. (0-2) Przyporządkuj obiektom geograficznym wymienionym w tabeli numery sygnatur (1-10), którymi najczęściej oznacza się je na mapach.. Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu Poniżej opisano trzy charakterystyczne obiekty położone w polach mapy.Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach, tak aby zdania.Wpisz nazwy tych obiektów w odpowiednie miejsca.. Zaznacz i podpisz na mapie odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na północ i na południe naszego kraju.. Wpisz w każdą komórkę schematu literę, którą oznaczono odpowiednią nazwę obiektu geograficznego.. Wspólnie z językoznawcami uczestniczą w pracach organów nazewniczych, których zadaniem jest standaryzacja.Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie litery..

Zaznacz w każdym wierszu tabeli litery przyporządkowane odpowiednim odpadom.

(0-1) Podaj numer, którym oznaczono na mapie obszar występowania gleby o zawartości próchnicy Podaj numer oznaczający na mapie obszar występowania typu gleby, której profil przedstawiono na rysunku.Krainy geograficzne Polski.. bazalt, gnejs, granit, kwarcyt Zadanie 6.. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy krain geograficznych, gleb i formacji roślinnych wybrane z podanych.Ilustracja zawiera dwie mapy Polski, pierwsza zawiera prowincje geograficzne, a druga podprowincje geograficzne.. odpowiadające opisom we właściwe miejsca na mapie.. a) Wpisz we właściwe miejsca w tabeli litery, którymi oznaczono podane poniżej sektory.Korzystając z mapy, przyporządkuj podanym w tabeli obiektom numery, którymi je oznaczono na powyższym profilu.. Na pierwszej mapie czerwonymi liniami zaznaczono granice między prowincjami geograficznymi, Różnymi odcieniami koloru czerwonego, pomarańczowego i zielonego oznaczono.przyporządkowuje obiekty turystyczne do krain geograficznych i do zaznaczonych na mapie Polski miejsc.. Nazwy chmur wybierz spośród podanych poniżej.Na mapie zaznaczono wybrane krainy geograficzne.. Utworzenie się płaszczowiny.. Kraina geograficzna: Nizina Francuska, Nizina Zachodniosyberyjska, Pogórze Kazaskie, Sahara Gleba: brunatna, czerwonożółta gleba laterytowa, cynamonowa, inicjalna pustyń Formacja roślinna: makia, wilgotne lasy równikowe, tajga.Wpisz obok liter numer właściwego obszaru z mapy..

Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie konturowej litery przyporządkowane obiektom geograficznym, których nazwy wymieniono poniżej.

Cięcie poziomicowe mapy wynosi 20 m.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz litery, którymi oznaczono planety na rysunku.. Wymień i wskaż na mapie kraje sąsiadujące z Polską, które z nich powierzchniowo są większe od Polski.. 14 Przyporządkuj zaznaczone na mapie litery współrzędnym geograficznym skrajnych punktów Polski.a) Umieść w odpowiednich miejscach na mapie numery odpowiadające łańcuchom górskim b) Wpisz w odpowiednich komórkach tabeli podane niżej przykłady skał.. Wpisz w odpowiednich miejscach schematu oznaczenia literowe kolejnych procesów.Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na mapie.. Wpisz w odpowiednie rubryki: - litery, którymi oznaczono zakłady przemysłowe, wybrane z podanych powyżej; - numery, którymi oznaczono na mapie położenie zakładów przemysłowych; - główne.Wpisz w wyznaczonych miejscach litery, którymi oznaczono odpowiednie sformułowania, wybrane z podanych poniżej.. Wszystkie wymienione cechy muszą być przyporządkowane odpowiednim warstwom wnętrza Ziemi.Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca.. Uzupełnij tabelę.. Prądy chłodne płyną na półkuli południowej wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentów w kierunku północnym.Wpisz pod rysunkami litery oznaczające miejsca na mapie, w których umieszczono gnomony..

Wpisz numer, którym oznaczono na mapie miejsce występowania danego konfliktu.

A - Wielka Pustynia Piaszczysta, B - Eyre C - Zatoka Karpentaria, D - półwysep Jork, E - Darling, F - Góra Strzeleckiego.Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na mapie.. Klimat - normalny przebieg pogody na określonym obszarze Pogoda - ogół zjawisk atmosferycznych zachodzących w określonym czasie i miejscu.Mapa Polski Excel (odc.. Wpisz w odpowiednie miejsca określenia wybrane z podanych: wschodnich, zachodnich, północnym, południowym.. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod.. Na rysunkach oznaczonych numerami Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu.. Do zaznaczonych na mapie numerami 1 - 4 obszarów przyporządkuj główną (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych.Instrukcja dla ucznia: 1.. Na mapie w skali 1:95.000 długość drogi osiedlowej wynosi 80 mm, oblicz długość tej drogi w rzeczywistości 2.. 1) - Jak stworzyć podział geograficzny na bazie granic administracyjnych?. Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono czerwony szlak rowerowy z Wlenia.b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki wodne na mapie..

Wpisz - w odpowiednie prostokąty - określenia wybrane spośród podanych poniżej.

na podstawie mapy wybiera miejsce, w którym rzeźba terenu sprzyja podanej inwestycji.. Powierzchniowa forma terenu powstała w wyniku procesów wietrzenia 1. i erozji, a także denudacji terenów przyległych, położona na Wpisz do tabeli nazwy chmur oznaczonych na rysunku numerami 1. i 2.. Na rysunku przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem obserwowane z miejsca X znajdującego się na.Geografowie i kartografowie są profesjonalnymi i jednocześnie masowy-mi użytkownikami nazw geograficznych, czyli toponimów - biernymi oraz czynnymi, czyli kreatorami nazw.. Arkusz zawiera 25 zadań.. Każdej z fotografii przyporządkuj nazwę przedstawionego obiektu oraz numer oznaczający na mapie park narodowy, w.Numer na mapie - 3 - Kraina geograficzna - Pojezierze Suwalskie Numer na mapie - 5 - Kraina geograficzna b) Podaj numery trzech obszarów, które spośród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych.Wpisz litery.. Odszukaj na załączonej mapie opisane obiekty i wpisz do tabeli ich nazwy.. Wpisz w odpowiednie komórki tabeli nazwy właściwych skał wybrane z Zaznacz w tabeli odpowiednie litery przyporządkowane podanym nazwom państw.Na mapie oznaczono numerami od 1 do 6 położenie geograficzne wybranych miast.. W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie formy podanych wyrazów zapisane łącznie lub rozdzielne z przeczeniem nie.4 Zadanie 3. b) Podaj numery trzech obszarów, które spośród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt