Gęstość sieci kolejowej w polsce wg województw

Pobierz

Najmniejsza gęstość sieci kolejowej występuje, obok województwa podlaskiego, również w województwach: lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.. Województwa zachodnie posiadają sieć o gęstości powyżej średniej (rys. 2).Zaznacz główny czynnik różnicujący gęstość sieci kolejowej w Polsce.. Przekłada się to na ograniczoną dostępność kolejową do niektórych ośrodków regionalnych .. Struktura prędkości na sieci PKP PLK S.A. Państwo km linii /100 km2 Niemcy 120 Czechy 101 Węgry 85 Słowacja 75 Polska 64 Gęstość sieci kolejowej w Centralnej Europie Harmonogram prac nad projektem Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Termin Zadanie Czerwiec 2010 Wykonanie analizy przez .Do województw o największej gęstości sieci kolejowej, obok województwa śląskiego, należy zaliczyć województwa: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie.. Tematyka ta, a zwłaszcza problem regresu pasażerskiej sieci kolejowej Polski w okresie transformacjiNajmniejsza gęstość sieci kolejowej występuje, obok województwa podlaskiego, również w województwach: lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.. Możliwe odpowiedzi: 1.. Jednostką gęstości jest najczęściej liczba kilometrów torów w przeliczeniu na 100 kilometrów kwadratowych powierzchni.. Jednostką gęstości jest najczęściej liczba kilometrów torów w przeliczeniu na 100 kilometrów kwadratowych powierzchni.2 283 500 mln..

Największym polskim województwem jest województwo mazowieckie.

Zróżnicowanie gęstości sieci kolejowej w Polsce:Analiza dostępności komunikacyjnej województw w Polsce pod względem gęstości sieci transportowej oraz liczby połączeń bezpośrednich, realizowanych transportem kolejowym, autobusowym i lotniczym.. Gęstość linii kolejowych w 2013 r. wg województw z uwzględnieniem przynależności do dawnych zaborów Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (2013 r.).. Linie kolejowe normalnotorowe na 100 km² Linie kolejowe ogółem na 10 tysięcy ludnościNajwyższy poziom wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwach: • pomorskim (24,8), • mazowieckim (18,2), • dolnośląskim (9,4), • wielkopolskim (8,4).. Niższa lub na podobnym poziomie jak w państwach o wysokim stopniu rozwoju przemysłowego.. Do krajów o największej gęstości sieci kolejowej należą: Czechy , Belgia , Niemcy .Gęstość sieci kolejowej - miara ilościowa sieci transportu kolejowego.. Stosunek długości szlaków kolejowych do pola powierzchni obszaru dla którego bada się gęstość (powierzchnia państwa, województwa itp.).. Linie kolejowe normalnotorowe na 100 km² Linie kolejowe ogółem na 10 tysięcy ludnościŚrednia gęstość sieci kolejowej w Polsce wyniosła 6,2 km/100 km²..

Charakterystyka porównawcza infrastruktury transportowej województw.

Województwo Podkarpackie Przez wiele stuleci historii Polski próżno szukać administracyjnego tworu podobnego do współczesnego Podkarpacia.. W tych czterech regionach wskaźnik przewyższał średnią dla Polski.Zdecydowanie najszybszy rozwój kolejnictwa miał miejsce w ówczesnym zaborze pruskim, natomiast zabór rosyjski i w mniejszym stopniu austriacki nie stawiały wówczas na rozwój tej gałęzi infrastruktury.. Stanowiło to 7,4% wszystkich dróg publicz-nych o twardej nawierzchni w kraju.. Jednostką gęstości jest najczęściej liczba kilometrów torów w przeliczeniu na 100 kilometrów kwadratowych powierzchni.Średnia gęstość eksploatowanych linii kolejowych normalnotorowych w Polsce wynosi 6 km na 100 km2.. Pod tym względem województwo lubelskie zajmowało 5. miejsce.Turystyka Kulturowa, Nr 10/2015 (październik 2015) 9 Ryc. 1.. Podkarpackie.. Skutki tego są nadal widoczne: zachodnia część Polski ma wyraźnie gęstszą sieć kolejową niż pozostałe części kraju (województwo śląskie - 15,8kraj/województwo km udział procentowy (wg rodzaju linii) % gęstość linii kolejowych km / 100 km2 pomorskie 1 212 6,40% 6,62 śląskie 1 928 10,18% 15,64 świętokrzyskie 601 3,17% 5,14 warmińsko-mazurskie 1 109 5,86% 4,58 wielkopolskie 1 889 9,98% 6,33 zachodnio-pomorskie 1 189 6,28% 5,19Gęstość sieci kolejowej - miara ilościowa sieci transportu kolejowego..

Największa gęstość występuje w województwie śląskim (16 km linii na 100 km2 ), 6.

Struktura gałęziowa przewozów pasażerskich w latach 2006 - 2010.uwarunkowanych historycznie dysproporcji jej gęstości pomiędzy różnymi regionami kraju stanowiła temat licznych publikacji geografów polskich na przestrzeni minio-nych dekad (m.in. Lijewski 1977, Koziarski 1993a, 1993b, Taylor 2007).. Na obszarze kraju można wyróżnić obszary, gdzie gęstość linii jest poniżej średniej: na wschodzie kraju oraz w województwie zachodniopomorskim.. Przoduje ono zarówno pod względem liczby mieszkańców - 5,3 milionów ludzi, jak i pod względem obszaru.. Lubelskie.. Analizie pod względem atrakcyjności turystycznej poddane zostały dworce kolejoweGęstość sieci kolejowej - miara ilościowa sieci transportu kolejowego.. PKB na mieszkańca, 2. wskaźnik lesistości, 3. udział ludności mających dostęp do energii elektrycznej, 4. przynależność do dawnych zaborów .. 4. udział transportu kolejowego w przewozach ładunków wg ich masy.. Przekłada się to na ograniczoną dostępność kolejową do niektórych ośrodków regionalnych.. Treść mapy ani żadna część serwisu nie może być rozpowszechniana lub reprodukowana jakimkolwiek sposobem bez pisemnej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Stosunek długości linii kolejowych do pola powierzchni obszaru dla którego bada się gęstość .

Ziemia i inne planety w liczbach Powierzchnia Świata - oceanów i kontynentów Państwa Świata i Europy oraz województwa wg powierzchni Skrajne punkty kontynentów i Polski Ekstremalne wysokości bezwzględne na Świecie (najwyższe szczyty i najniżej położone depresje na kontynentach, najgłębsze miejsca w oceanach) Ekstremalne wysokości bezwzględne w PolsceNegatywny wpływ na rozwój rynku kolejowego miało systematyczne zmniejszanie sieci kolejowej.. Kujawsko-pomorskie.. Możliwe odpowiedzi .Sieć kolejową można scharakteryzować następującymi cechami: Gęstość geograficzna sieci -liczba km toru na 100 km2powierzchni obszaru w Polsce waha się od 3.4 (woj. podlaskie) do 17.2 (woj. śląskie) -średnio 6.5.. Był to region który rozpościerał sięZIEMIA.. Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja całości lub części mapy są .Wielka Brytania - 6,9 Polska - 7,1 Jak widać gęstość kolei w Polsce jest wyższa niż w państwach o urozmaiconej rzeźbie i niż w państwach dużych obszarowo.. W poszczególnych województwach gęstość ta, mierzona w km linii/100 km² powierzchni, kształtuje się odpowiednio: od 3,89 km/100 km² w województwie podlaskim do 17,71 km .z najmniejszych miast wojewódzkich w Polsce.. W innych krajach europejskich ten wskaźnik zmienia się w granicach 3.3 -13.7.Mapa Interaktywna Linii Kolejowych ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny.. Str. 5 gdzie wskaźnik wykorzystania wynosi 4,3 przejazdów rocznie.Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDiK) długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w 2015 r. w województwie lubel-skim wynosiła 21,6 tys. km (tabl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt