Omów wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe

Pobierz

VI trzęsienia Ziemi Przyczyny • Tektoniczne (zderzenia płyt tektonicznych) • Wulkaniczne (silny wybuch wulkanu) • Zapadowe ( przesunięcia mas skalnych) • Tąpnięcia (działalność górnicza) Hipocentrum- miejsce gdzie rozpoczyna .Wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe.. Lekcja z e-podręcznikaWypisz siły przyrody wewnętrznej.. Człowiek niestety ma negatywny wpływ na środowisko lecz są i .odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: określa miejsce geografii wśród innych nauk.. Wyróżnia się czynniki przyrodnicze, czyli możliwości lub bariery stwarzane przez środowisko przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (antropogeniczne), czyli takie jakie stwarza człowiek.. Źródło: jplenio, dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.. Czynniki wpływające na ukształtowanie powierzchni ziemi: • wietrzenie: mechaniczne, chemiczne i biologiczne • grawitacyjne ruchy masowe • działalność wiatru - niszczenie, transport, akumulacjaPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Opisz w 5-6 zdaniach działanie człowieka które twoim zdaniem spowodowały największe przekształcenia krajobrazu w twojej okolicy., .. Do tych nie wielkich obszarów leśnych wysypują tony śmieci które rozkładają się tysiące lat.. Omów sposoby zapobiegania ruchom masowym oraz minimalizowania ich skutków..

Wymień czynniki naturalne i spowodowane działalnością człowieka, które wywołują ruchy masowe.

JakieZakłada on równowagę, współzależność i wzajemne oddziaływanie zarówno czynników naturalnych, przyrodniczych, jak i społeczno- ekonomicznych.. przedstawia podstawowe ilościowe i jakościowe metody badań geograficznych oraz możliwości ich wykorzystania na wybranych .Budowa Ziemi i jej ewolucja.. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa należą:wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe i podaje sposoby zapobiegania im oraz minimalizowania ich następstw; przedstawia przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu wynikające z budowy geologicznej podłoża, rzeźby i grawitacyjnych ruchów masowych;Mają na nie wpływ czynniki zewnętrzne takie jak zlodowacenie, przemieszczanie materiały skalnego.. Uczeń: 6) wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe i podaje sposoby zapobiegania im oraz minimalizowania ich następstw.. Kształtowane kompetencje kluczowe kompetencje cyfrowe,Ruchy masowe (także: powierzchniowe ruchy masowe lub ruchy grawitacyjne) - przemieszczanie się mas skalnych (pokryw zwietrzelinowych, luźnych i zwięzłych skał powierzchni Ziemi) wzdłuż stoków przede wszystkim pod wpływem działania siły ciężkości.Siłę działającą na ciało na zboczu rozkłada się na składową odrywającą (składowa "ześlizgowa") - równoległą do .Uczeń: 6) wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe i podaje sposoby zapobiegania im oraz minimalizowania ich następstw; 7) przedstawia przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu wynikające z budowy geologicznej podłoża, rzeźby i grawitacyjnych ruchów masowych;W zależności od oddziałującego czynnika wyróżnia się: wietrzenie fizyczne insolacyjne (termiczne), zachodzi pod wpływem następującego na przemian nagrzewania (promieniami słonecznymi) i oziębiania powierzchni..

Omów rozwój rzeźby terenu powstałej pod wpływem ruchów masowych.

We współczesnej fizyce grawitację opisuje ogólna teoria względności, w której grawitacja nie jest oddziaływaniem a konsekwencją zakrzywienia czasoprzestrzeni przez materię.Poza ogólną teorią względności grawitacja jest .Formy te na powierzchni litosfery podlegają działaniu promieniowania słonecznego, atmosfery, hydrosfery oraz siły ciężkości i biosfery.. Przemieszczanie to nastąpi wtedy, gdy siła grawitacji przeważy siłę tarcia i spoistości materiału na stoku.. - Odrabiamy.plwskazać zależność między klimatem a typem wietrzenia; wskazać na mapie obszary, na których zachodzą intensywne procesy wietrzenia; wykazać wpływ cech budowy geologicznej na grawitacyjne ruchy masowe; wykazać wpływ działalności człowieka na intensywność ruchów masowych.. Na pustyniach strefy gorącej dobowe amplitudy temperatury powierzchni gruntu wahają się od 80° do 0°C.Ruchy masowe jako procesy denudacyjne Przeczytaj Denudacja Wszelkie wyniosłości powierzchni Ziemi z czasem ulegają obniżeniu pod wpływem współdziałających ze sobą czynników wietrzenia, erozji i ruchów masowych..

Czynniki sprzyjające powstawaniu ruchów masowychGeografia kl.1.26.03.2021 Temat: Ruchy masowe.

metody badania wnętrza Ziemi ; budowa i właściwości wnętrza Ziemi - Odrabiamy.plZespół Szkół nr 3 we Wrocławiu Technikum nr 16 im.. Przyroda nie determinuje działalności człowieka, a jedynie umożliwia różnorodne drogi rozwoju.Skip to main content.. Dowiesz się, na czym polegają zagrożenia związane z wystąpieniem ruchów masowych i jak przyczynia się do nich działalność człowieka.. Cele operacyjne osiągane przez uczniów Uczeń: ••zna czynniki i procesy wpływające na rzeźbę terenu, •umie rozpoznać podstawowe formy terenu, wie jak doszło do powstania podstawowych form terenu.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wymień rodzaje ruchów masowych i omów ich skutki.. Można wyróżnić dwie zasadnicze przyczyny denudacji: wahania temperatury powietrza na powierzchni ziemi, oraz siła grawitacji, powodująca ruch wody w rzekach, ruch lodowców i tworzenie się ruchów masowych.. Minerały i skały rozwiń zwiń.. Minerały i skały rozwiń zwiń.. metody badania wnętrza Ziemi ; budowa i właściwości wnętrza ZiemiGrawitacja (ciążenie powszechne) - zjawisko naturalne polegające na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie przyciągają się..

Posybilizm zauważa rolę człowieka w przekształcaniu naturalnego krajobrazu.

NaCoBeZu: wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe metody zapobiegania skutkom ruchów masowych i łagodzenia następstw tych ruchów przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu wynikających z budowy geologicznej podłoża, rzeźby terenu i grawitacyjnych ruchów masowychefekty (wietrzenie, erozja, transport, akumulacja, ruchy masowe), odkrywka geologiczna.. omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatność i możliwości wykorzystania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt