Planowany zakres rzeczowy inwestycji

Pobierz

2.Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2021r.. 4) Jeżeli na skutek trudności realizacyjnych planowany zakres nakładów nie zostanie w pełni wykonany, nie dokonuje się zmiany planowych .Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 01.01.2016r.. 870 000 Piotrowice- Ochojec WPIZestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r.. Opis inwestycji a.IX.. PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI l.p.. Analiza różnic między wielkościami w pkt 6 wraz z uzasadnieniemPomoc publiczna na realizację inwestycji może zostać przyznana pod następującymi warunkami: 1) cena pobierana za użytkowanie infrastruktury badawczej odpowiada cenie rynkowej; 2) dostęp do infrastruktury badawczej jest przyznawany wszystkim jej użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.. wyszczególnienie robót budowlano - montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych* koszty ogółem w tym koszty w ……….. r. finansowane dotacją MKiDN Budowa lub zakup obiektu Prace modernizacyjne w obiekcie niezabytkowym Prace modernizacyjne w obiekcie zabytkowym Zakupy** Paragraf1..

Planowany zakres rzeczowy inwestycji: Lp.

Informacja o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem: .. Nazwa programu Tytuł inwestycji Koszty inwestycyjne Przewidywana kwota pomocy Przewidywana data zakończenia realizacji inwestycji Zakres rzeczowy inwestycji Poręczenia, gwarancje, weksle.. Niezbędne jest oznaczenie w harmonogramie planowanego terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym.C.. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓWPlanowany zakres rzeczowy: Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu drogowego nad rzeką Pasłęką - w połączeniu dróg gminnych- ulicy Przemysłowej i PCK (55 m) przedłużenie ulicy Przemysłowej z dojazdem do oczyszczalni ścieków jako ciąg pieszo-jezdny (205,8m) połączenie ruchu pieszego z mostu do ul.Inwestycje planowane.. Nazwa aparatury naukowo-badawczej/ infrastruktury informatycznej.. Liczba: Planowane nakłady (zł)* 1: 2: 3: 4 * Koszt jednostkowy aparatury naukowo-badawczej: - w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej - o wartości.. * Miejski Zarząd Ulic i MostówPrzebudowa drogi ul. Ficka Opracowanie dokumentacji projektowej.. Należy opisać udzielone poręczenia, gwarancje, weksle oraz podać wykaz obejmujący charakterystykę przedmiotu.VII..

Zrealizowany zakres rzeczowy.

Wyszczególnienie robót w tym: budowlanych/dostaw/usług Termin Koszty (wydatki) ogółem budżet państwa środki własne inne np. m-c / rok, kwartał /rok Razem X.. Nazwa aparatury naukowo- badawczej lub infrastruktury informatycznej Liczba Planowane nakłady jednostkowe (w zł)1 Sumaryczne nakłady 1.. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i ObrońcówII.. ZADANIE Plan na 2014 rok Plan po zmianach Wykonanie za 2014r.. naukowo-badawczej.. celowoŚĆ i moŻliwoŚci realizacji inwestycji etapami.. Jednostka pomocnicza ozn.. 300 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec WPI Wydział InwestycjiZestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów.. Opis przedsięwzięcia - zakres rzeczowy inwestycji (w tym stan istniejący, stan wymagany, roboty montażowo-budowlane planowane do wykonania) Przedstawić stan techniczny obiektu, opisać istniejącą infrastrukturę pod względem funkcjonalnym i rzeczowym w tym zużycie techniczne obiektów, a także zakres i datę ostatniego remontu.planowany wpływ inwestycji na rozwój badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) zgodność inwestycji planowanej do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa; .. Planowany zakres rzeczowy inwestycji: Lp..

dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji.

Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.. * Wydział InwestycjiZakresu rzeczowego (dotyczy inwestycji aparaturowych i informatycznych) Planowany we wniosku zakres rzeczowy Zrealizowany zakres rzeczowy Kosztów rzeczywistych: [opis] Podstawowych efektów rzeczowych: [opis] Okresu realizacji: [opis] Źródeł finansowania inwestycji: [opis] 7.. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych LP.Planowany okres realizacji zadania - II-VI 2021.. Zakresu rzeczowego (dotyczy inwestycji aparaturowych i informatycznych) Planowany we wniosku zakres rzeczowy.. * Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza.. termin rozpoczĘcia planowany termin zakoŃczenia ocena ekonomicznej efektywnoŚci inwestycji.. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. * Wydział Inwestycji Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego,zakres rzeczowy inwestycji.. Liczba:Planowany zakres rzeczowy inwestycji (pkt 1 dotyczy tylko inwestycji aparaturowych i informatycznych) Lp..

okres realizacji inwestycji.

Obejmuje on, między innymi:Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 30.06.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ZADANIE ozn.. Jednostka pomocnicza ozn.. Projekty planów rzeczowo-finansowych dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych powinny być opracowane z uzgodnieniem ustaleń koordynacyjnych obowiązujących przy programowaniu i projektowaniu inwestycji, podjętych przez właściwe organy koordynacji branżowej, terenowej i innej.Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien określać zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz przedziały czasowe ich realizacji - w układzie tygodniowym bądź miesięcznym licząc od wygrania aukcji jako pozycji startowej.. Zakres rzeczowy inwestycji: Początkiem zadania jest włączenie dwujezdniowej drogi w realizowany węzeł "Lotnisko" (km 0+300).. 75 000 Janów-Nikiszowiec WPI Miejski Zarząd Ulic i MostówPlanowany we wniosku zakres rzeczowy.. * 224 479 115 120 788 892 128 466 219 94 079 538 Wydział Inwestycji Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.. * Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Aktualizacja dokumentacji projektowej.. Nazwa aparatury.. OPIS INWESTYCJI: 1. szacunkowy ŁĄczny koszt .strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne wedZestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.. Końcem jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed wykonanym węzłem Grójec (km 29+623).Rzeczowa struktura produkcji planowana do osiągnięcia po zakończeniu realizacji operacji Należy opisać planowaną rzeczową strukturę produkcji planowana do osiągnięcia po zakończeniu realizacji operacji: - wykorzystywane surowce, - uzyskiwane produkty, w tym uboczne, wielkość produkcji w jednostkach naturalnych oraz wartość.Zakres rzeczowy inwestycji i możliwości ich realizacji określono na podstawie informacji .. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w najbliższych latach, w stosunku do roku 2018, nie ulegnie zasadniczym zmianom.. Wartość remontu zgodnie z planem finansowym: § 4270 - 97000 zł § 4300 - 10000 zł § 4210 - 88000 zł; Planowany zakres rzeczowy inwestycji/remontu - roboty budowlane: roboty rozbiórkowe; nadproża w istniejących ścianach; drzwi wewnętrzne; malowanie;Przyśpieszenie realizacji inwestycji w stosunku do zakresu rzeczowego i nakładów planowanych na dany rok nie powoduje zmiany planu, a jedynie wpływa na zwiększenie wykonania planu nakładów.. Zrealizowany zakres rzeczowy; Kosztów rzeczywistych:Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2018r.. jednostkowej powyżej 150.000 zł,1.. nie dotyczy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt