Rozpuszczalnik chlorokauczukowy karta charakterystyki

Pobierz

Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o.. Wąska 3 Oddział Okopy 47, gm.. Charakterystyka chemiczna: rozpuszczalnik do farb i lakierów chlorokauczukowychKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY PRZEDSIĘBIORSTWA.Karty charakterystyk - ANED - producent rozpuszczalników, klejów oraz dustrybutor narzędzi budowlanych.. NAZWA HANDLOWA: ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 1.2.Rozpuszczalnik do Farb Chlorokauczukowych - Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 11.. Karty charakterystyk.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 4/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.. +48 602 190 714 CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Produkujemy najwyższej jakości rozcieńczalniki, farby, kleje i inne wyroby chemii budowlanej.. W kontakcie z oczami Wypłukać dużą ilością wody trzymając szeroko rozwarte powieki.. +48 602 190 714 produktu Gramatura Typ opakowania Szt. w opakowaniu; DRU500: 500 ml: butelka szklana: 20: DRU500/ME: 500 ml: puszka metalowa: 20: DRU02: 2,5 L: puszka metalowa: 4 ..

Rozcieńczalniki i rozpuszczalniki.

Objawy zatrucia:Rozpuszczalnik chlorokauczukowy Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.. Informacje toksykologiczne.. Karta Charakterystyki Rozcieńczalnik beznyna ekstrakcyjna modyfikowana.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiSpecyfikacja Techniczno-Handlowa Chlorokauczukowy; Rozcieńczalnik Chloroakuczukowy - Polowinylowy Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.. Identyfikator produktu.. Zakład Produkcyjny "Dorex" powstał w lipcu 1992 roku.. Chronić niepodrażnione oko.. Data aktualizacji: 10.09.2006.. Naszym celem jest produkcja wysokiej jakości .Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.

H335 - Mo że powodowa ć podra żnienie dróg oddechowych.Wykorzystasz go podczas wielu prac remontowo-budowlanych, takich jak: malowanie powierzchni, odnawianie mebli czy zmywanie plam po farbach i lakierach.. REACH wraz ze zmianami.. Zagrożenia dla zdrowia Produkt jest szkodliwy: działa szkodliwie przez drogi oddechowe, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.. Karta Charakterystyki Rozcieńczalnik nitro.Plik Karta Charakterystyki Rozpuszczalnik chlorokauczukowy ANED.pdf na koncie użytkownika zgrzeblak • folder Karty Charakterystyki - Chemia inne • Data dodania: 17 gru 2013KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK LAKOWY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) 861-67-41Rozcieńczalnik chlorokauczukowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: ŚNIEŻKA Rozcieńczalnik chlorokauczukowy 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozcie ńczalnik Chlorokauczukowy Data wydania 06.11.2009 Data aktualizacji: 15.09.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r..

Nazwa Handlowa: Rozpuszczalnik chlorokauczukowy.

Karta Charakterystyki Rozcieńczalnik Uniwersalny.. Rozcieńczalnik uniwersalny nadaje się do rozpuszczania między innymi wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych czy chemoutwardzalnych.. Data aktualizacji: 06.03.. R38 - Działa drażniąco na skórę.Rozcieńczalnik Poliuretanowy Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.. Zwroty bez problemu.Wysokiej klasy produkt polepszający rozlewność lakieru.. Surowce.Jakość i doświadczenie.. Chemia dla poligrafii.. Strona 2 z 12 H319 - Działa dra żni ąco na oczy.. IDENTYFIKACJA PREPARATUKARTA CHARAKTERYSTYKI wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Data sporządzenia: 10.04.2014 Data aktualizacji: 1.03.2016 wersja 2 strona 1 z 17 1. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Strona 2 z 12 H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.. IDENTYFIKACJA PREPARATU.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. Nr 140, poz. 1171 z 2002 r ze zmianami].. Nowa Sucha Telefon:(0-46) / Fax: (0-46) Adres osoby odpowiedzialnej za kartę .Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK NITRO 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych do lepkości roboczych - czyszczenia narzędzi malarskich - może być stosowany jako zmywacz do lakierów..

Strona 1 z 9rozpuszczalników.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.Rozpuszczalnik Chlorokauczukowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Ciąg dalszy) Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB 2.3 Inne zagrożenia: Toluen ; Aceton; Octan etylu; Heptan SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACHKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozp.. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: Charakterystyki Rozcieńczalnik Śnieżka na dach.. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.) Data sporządzenia:08.99.. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r.. W razie konieczności wezwać lekarza okulistę.KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Karta Charakterystyki Rozcieńczalnik Na rdzę.. Identyfikator produktuNazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Rozpuszczalnik do farb i lakierów poliwinylowych i chlorokauczukowych.. MONI -POL Monika Pa śko MIELEC ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Data wydania: 5.04.2012 Data aktualizacji: 04.07.2013 Strona/stron: 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa 1.1.. Nie powoduje zmiany barwy wyrobu rozcieńczanego.. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu wyrobami poliuretanowymi.Producent rozpuszczalników i rozcieńczalników - Michor.. Data sporządzenia: 09.08.2000.. Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 1.. Położony jest blisko Olsztyna (8 km) przy trasie S-51 na Warszawę, Kaliningrad, Litwę, Łotwę i Estonię.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. W. Pileckiego 5.. Wyroby alkoholowe.. PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Wg rozp.. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA .. Nasza oferta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt